Folder Програми 2019-та

Documents

Toggle Title Date
pdf Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Македонски Брод за 2019 година (494 downloads) Popular
pdf Програма за изградба, реконструкција и одржување на водоводи, канализациони мрежи и собирање и одведување на атмосферски води во Општина Македонски Брод за 2019 година (479 downloads) Popular
pdf Програма за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво во Општина Македонски Брод за 2019 година (483 downloads) Popular
pdf Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Македонски Брод за 2019 година (484 downloads) Popular
pdf Програма за одржување на јавната чистота во Општина Македонски Брод за 2019 година (488 downloads) Popular
pdf Програма за развој на туризмот во Општина Македонски Брод за 2019 година (673 downloads) Popular
pdf Програма за развој на културата и спортот во Општина Македонски Брод за 2019 година (668 downloads) Popular
pdf Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и личности во Општина Македонски Брод за 2019 година (657 downloads) Popular
pdf Програма за Локален економски развој на Општина Македонски Брод за 2019 година (671 downloads) Popular