Folder Одделение за администрирање на приходи

Documents

Toggle Title Date
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (383 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (404 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (383 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (2869 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (2755 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (2728 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (2778 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (2754 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (2747 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (2704 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (2772 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (2685 downloads) Popular