Folder Програми 2019-та

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Македонски Брод за 2019 година (946 downloads) Popular
pdf Програма за изградба, реконструкција и одржување на водоводи, канализациони мрежи и собирање и одведување на атмосферски води во Општина Македонски Брод за 2019 година (911 download) Popular
pdf Програма за унапредување на родовата рамноправност на локално ниво во Општина Македонски Брод за 2019 година (963 downloads) Popular
pdf Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Македонски Брод за 2019 година (930 downloads) Popular
pdf Програма за одржување на јавната чистота во Општина Македонски Брод за 2019 година (941 download) Popular
pdf Програма за развој на туризмот во Општина Македонски Брод за 2019 година (1131 download) Popular
pdf Програма за развој на културата и спортот во Општина Македонски Брод за 2019 година (1100 downloads) Popular
pdf Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и личности во Општина Македонски Брод за 2019 година (1092 downloads) Popular
pdf Програма за Локален економски развој на Општина Македонски Брод за 2019 година (1106 downloads) Popular