Folder Одобрение за градење

Документи

Toggle Наслов Датум
default Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот (56 downloads)
default Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на спроведување на постапката (57 downloads)
default Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на проектите (55 downloads)
default Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење (58 downloads)
default Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот (59 downloads)
default Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење (56 downloads)
default Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градење (57 downloads)