Folder Одобрение за градење

Документи

Toggle Наслов Датум
default Правилник за дополнување на Правилникот за содржината на проектите, означувањето на проектот (199 downloads) Popular
default Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на спроведување на постапката (192 downloads) Popular
default Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината на проектите (189 downloads) Popular
default Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење (191 download) Popular
default Правилник за содржината на проектите, означувањето на проектот, начинот на заверка на проектот (188 downloads) Popular
default Упатство за институции за системот за електронско издавање на одобрение за градење (192 downloads) Popular
default Упатство за подносители на барања за системот за електронско издавање на одобрение за градење (187 downloads) Popular