Select Toggle Наслов Датум
spreadsheet Буџет ( xls, 47 KB ) (348 downloads) Popular
spreadsheet Буџетски календар 2022 год. ( xls, 31 KB ) (345 downloads) Popular
spreadsheet Верски ојекти ( xls, 32 KB ) (397 downloads) Popular
spreadsheet Вработени ( xls, 41 KB ) (420 downloads) Popular
spreadsheet ГПЈН 2022 год. ( xls, 31 KB ) (393 downloads) Popular
spreadsheet Градинки ( xls, 23 KB ) (378 downloads) Popular
spreadsheet Издадени одобренија за градба ( xls, 27 KB ) (423 downloads) Popular
spreadsheet Комисии на членови на совет ( xls, 29 KB ) (521 download) Popular
spreadsheet Месни заедници населени места ( xls, 33 KB ) (452 downloads) Popular
spreadsheet Основни училишта ( xls, 25 KB ) (374 downloads) Popular
spreadsheet Проекти во ЛЕР ( xls, 25 KB ) (371 download) Popular
spreadsheet Расходи на буџет ( xls, 143 KB ) (356 downloads) Popular
spreadsheet Регистар на недвижен имот во сопственост на општината ( xls, 22 KB ) (349 downloads) Popular
spreadsheet Регистар на подвижен имот во сопственост на општината ( xls, 23 KB ) (336 downloads) Popular
spreadsheet Службен гласник ( xls, 23 KB ) (441 download) Popular
Сместувачки капацитети (394 downloads) Popular
spreadsheet Совет на општина ( xls, 24 KB ) (374 downloads) Popular
spreadsheet Спортски клубови на територијата на општината ( xls, 23 KB ) (347 downloads) Popular
spreadsheet Спортски објекти ( xls, 23 KB ) (310 downloads) Popular
spreadsheet Средни училишта ( xls, 23 KB ) (317 downloads) Popular