Folder Склучени договори за јавни набавки - 2019 година

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Договор за јавна набавка за услуги - заловување, прифаќање и третирање на кучиња скитници во општина Македонски Брод - ДПТТУ Ветеринарна станица ЦЕНТАР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево (11.12.2019) (48 downloads)
pdf Договор за изведување на градежни работи за „Изградба на фекална канализација со пречистителна станица во с.Суводол, Општина М.Брод - КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Батинци, Студеничани (21.10.2019 година) (88 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на 20 метални контењери со капак - Технички институт Македонија ДОО Неготино (04.10.2019 година) (96 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на стока - ЈП Национални шуми (03.09.2019 година) (106 downloads) Popular
pdf Договор за изведување на градежни работи за „Водоснабдување на населено место Белица“ - МН АС ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ с.Радолишта, Струга (29.08.2019 година) (86 downloads)
pdf Договор за изведување на градежни работи за „Реконструкција на регионалниот пат кој го поврзува Македонски Брод со значајни локалитети и знаменитости во должина од 2000м - ЕУРОИНВЕСТ МЕДИУ ДООЕЛ с.Зајас, Кичево (08.08.2019 година) (81 download)
pdf Договор за изведување на градежни работи за „Алтернативно водоснабдување на с.Требино и Македонски Брод“ - ЕУРОИНВЕСТ МЕДИУ ДООЕЛ с.Зајас, Кичево (08.08.2019 година) (88 downloads)
pdf Договор за јавна набавка за услуги - Стручен надзор над градбата на инфраструктурни објекти во Општина Македонски Брод - МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје (06.08.2019 година) (97 downloads)
pdf Договор за изведување на градежни работи за „Реконструкција на улица и крак кон Извор во с.Манастирец“ - АС СЕЊАК ДООЕЛ Кичево (23.07.2019 година) (89 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на услуга за изработка на основни проекти за изградба или реконструкција на дел од водоснабдителен систем - МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје (15.07.2019 година) (87 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на услуга за изработка на основен проект - МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ Скопје (27.06.2019 година) (95 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на Еуродизел гориво и Еуросупер гориво за потребите на Општина Македонски Брод - ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ, Пласница (05.06.2019 година) (95 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на услуга за фиксна телефонија - Македонски Телеком (16.05.2019 година) (98 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на услуга за мобилна телефонија - Македонски Телеком (16.05.2019 година) (97 downloads)
pdf Договор за јавна набавка за дератизација на канализационен систем по шахти, ларвицидна дезинсекција на бари и мочуришта на територијата на градот Македонски Брод - ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп (09.04.2019 година) (91 download)
pdf Договор за јавна набавка на полиетиленско црево Ф63 од 10 бари во должина од 350м - КАЛЕПЛАСТ ДООЕЛ Прилеп (03.04.2019 година) (95 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на ХТЗ опрема за потребите на техничкиот персонал при Општина Македонски Брод - МУЛТИТЕКС ДОО Битола (22.03.2019 година) (86 downloads)
pdf Договор за јавна набавка на канцелариски материјал за потребите на општинската администрација во Општина Македонски Брод - ТОЗ-МК ДОО Скопје (20.03.2019 година) (86 downloads)
pdf Договор за јавна набавка за осигурување на моторни возила за потребите на Општина Македонски Брод - Друштво за осигурување АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА Скопје (18.03.2019 година) (91 download)
pdf Договор за јавна набавка на стока - ЕКОС ДООЕЛ Тетово (15.03.2019 година) (92 downloads)