Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (813 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (836 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (801 download) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (3279 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (3146 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (3124 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (3194 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (3152 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (3169 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (3121 download) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (3191 download) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (3088 downloads) Popular