Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (1825 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (1826 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (1766 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (4348 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (4155 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (4084 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (4192 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (4088 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (4320 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (4120 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (4218 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (4210 downloads) Popular