Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (243 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (252 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (242 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (2715 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (2626 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (2601 download) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (2641 download) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (2613 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (2619 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (2579 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (2632 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (2559 downloads) Popular