Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (467 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (491 download) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (469 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (2960 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (2846 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (2817 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (2874 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (2847 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (2842 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (2809 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (2873 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (2783 downloads) Popular