Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (1311 download) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (1320 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (1262 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (3818 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (3658 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (3615 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (3718 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (3633 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (3674 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (3638 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (3730 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (3619 downloads) Popular