Објава на Одлуки за спроведување на стратегиски оцени

Почитувани,

       објавени се две Одлуки за спроведување на стратегиска оцена и тоа:

       - за плански документ ЛУПД за изградба на рибник за одгледување на калифорниска пастрмка на КП бр.746/2, 749, 750/1 и дел од 1598 за КО Белица која што Одлука можете да ја подледнете и превземете ТУКА и

      - за плански документ ЛУПД за изградба на рибник за одгледување на калифорниска пастрмка на КП бр.752 и 753 КО Белица која што Одлука можете да ја погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта