Известување за засегнатата јавност

 Се известуваат граѓаните на Општина Македонски Брод дека се организира консултација со засегнатата јавност, а во врска со:

 - Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на рибник на КП бр.746/2, КП бр.749, КП бр.750/1 и дел од КП бр.1598 за КО Белица и

 - Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на рибник на КП бр.752 и КП бр.753 за КО Белица

 Консултациите со засгнатата јавност ќе се одржат на ден 10.04.2019 година со почеток во 12:00 часот во салата на Општина Македонски Брод. 

 Коплетните известувања можете да ги превземете и погледнете на следните два линка. (линк бр.1 и линк бр.2).

Печати