Објава на Нацрт Б - интегрирана еколошка дозвола за РУДПРОИНГ Македонски Брод

Согласно член 107, точка 13 од Законот за животна средина („Службен весник на РСМ“ бр.53/2005 ... 99/2018), Градоначалникот на Општина Македонски Брод 

                      О Б Ј А В У В А

Нацрт Б - интегрирана еколошка дозвола

за ДООЕЛ РУДПРОИНГ Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, каменолом „Бабин дол“ с.Девич, Македонски Брод.

Адреса на инсталација: 

Населено место без уличен систем бр.1, место викано Рамниште, с.Девич, Македонски Брод

 Комплетната објава можете да ја погледнете ТУКА


Печати   Е-пошта