Урбанистички план за село Ижиште Општина Македонски Брод

СООПШТЕНИЕ

За организирање на јавна анкета и јавна презентација на предлог Урбанистички план за село Ижиште Општина Македонски Брод

 

            Јавната анкета по предлог на Урбанистички план за село Ижиште Општина Македонски Брод, со тех.бр.0801-534/17,изработувач на планот е „БИЛД“ ДООЕЛ Скопје ќе се одржи од 21.07.2021 год. до 30.07.2021 год. со излагање на планот во општината Македонски Брод-одделение за урбанизам, а јавната презентација на планот ќе се одржи на 22.07.2021 год.со почеток во 12 часот во салата на Советот на општината Македонски Брод. Предлог планот е достапен во информацискиот систем е-урбанизам.

            Соопштението за организирање на јавната акета е објавено во две јавни гласила и информацискиот систем е- урбанизам.

За време на одржувањето на јавната анкета заитересирани правни и физички лица можат да доставуваат забелешки и предлози на анкетни листови во електонска форма преку информацискиот систем Е-урбанизам или во писмена форма доставени до архивата на Општина Македонски Брод.

 

1.СООПШТЕНИЕ

2.Графички Приказ

3.Анкетен Лист


Печати   Е-пошта