Соопштение за јавен увид за Урбанистички проект вон плански опфат на урбанистички план за изградба на МХЕЦ

СООПШТЕНИЕ

се објавува јавен увид за Урбанистички проект вон плански опфат на Урбанистички план за изградба на МХЕЦ

          Просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за изградба на МХЕЦ на КП бр.1951/4 и дел од КП бр.3838 за КО Македонски Брод, зафаќа површина од 1688 м2.

          Предмет на изработка ќе биде оформување на нова градежна парцела (ГП 1) согласно стандардите и нормативите за урбанистичко планирање за ваков вид на објекти.

          Пристапот до локацијата за моторни возила се планира преку постојниот некатегоризиран пат до градскиот резервоар за вода.

          Комплетното соопштение можете да го погледнете и превземете ТУКА.

         Урбанистичкиот проект можете да го погледнете и превземете ТУКА.

          Анкетниот лист можете да го погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта