РЕШЕНИЕ за свикување на 4-та седница на Совет на Општина Македонски Брод

       Врз основа на член 48 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и согласно член 19 став 2 од Статутот на Општина Македонски Брод („Службен гласник на Општина Македонски Брод“ бр.2/03, 1/06, 1/11, 11/14, 1/15 и 4/17-пречистен текст), Претседателот на Советот на Општина Македонски Брод донесе 

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување на 4 - та седница на Совет на Општина Македонски Брод

        Комплетното Решение можете да го погледнете ТУКА.


Печати   Е-пошта