Решение за одобрување на Проектна програма

       Врз основа на член 62 став 3 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ број 32/20), Градоначалникот на Општина Македонски Брод, а по барање на ИНГРА ДООЕЛ Скопје, бр.38/22 од 27.04.2022 година, го донесува следното

Решение 

за одобрување на проектна програма

       Се одобрува Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена времен престој - викен куќа на дел од КП бр.93/1 за КО Близанско, Општина Македонски Брод со тех.бр.38/22 од месец Јули 2022 година, изработена од страна на ИНГРА ДООЕЛ Скопје.

      Комплетното Решение можете да го погледнете на следниот ЛИНК.


Печати   Е-пошта