Проектна Програма за изработка на урбанистички проект согласно член 58 став 6 вон опфат на урбанистички план

         Се објавува Проектна Програма за изработка на урбанистички проект согласно член 58 став 6 вон опфат на урбанистички план со намена Г2 - индустриски згради од лесна преработувачка индустрија на КП бр.34 КО Барбарос, Општина Македонски Брод.

      Комплетната Проектна Програма можете да ја погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта