Урбанистички проект за село со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани за село Ижиште

         Се објавува Урбанистички проект за село со намена Е1.13 површински соларни и фотоволтаични електрани, во општ акт за село Ижиште на КП 985/1, КП 984/2, дел од КП 983/2, дел од КП 983/1 и дел од 982/2, КО Ижиште, Општина Македонски Брод.

          Објавата можете да ја погледнете на следниот ЛИНК.


Печати   Е-пошта