Урбанистички проект согласно член 58 став 6 вон опфат на урбанистички план со намена Г2 - индустриски згради од лесна преработувачка индустрија

        Се објавува Урбанистички проект согласно член 58 став 6 вон опфат на урбанистички план со намена Г2 - лесна преработувачка индустрија на КП 34, КО Барбарос, Општина Македонски Брод. Објавата можете да ја погледнете на следниот ЛИНК.


Печати   Е-пошта